home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Mediation

Algemene Voorwaarden "Lexecon Mediation"

Mw Mr. Lenet T. Leusink LL.M., handelend onder de naam "Lexecon Mediation" - hierna aan te duiden als "Lexecon Mediation"- zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren met inachtneming van de eisen die aan een zorgvuldig handelende professional mogen worden gesteld.

a. Algemeen

De aansprakelijkheid van Lexecon Mediation voor gevolgschade, indirecte schade en/of immateriŽle schade wordt geheel en volledig uitgesloten. Voor overige schade is Lexecon Mediation slechts aansprakelijk tot het bedrag dat gelijk is aan de tussen Lexecon Mediation en de opdrachtgever(s) overeengekomen honorarium. Schades dienen uiterlijk binnen drie maanden schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van rechten.
Facturen van Lexecon Mediation dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald.
Lexecon Mediation en de opdrachtgevers kunnen uitsluitend schriftelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Lexecon Mediation zal de mediation met de nodige voortvarendheid te behandelen.
Lexecon Mediation verlangt van de opdrachtgevers dat zij de informatie verstrekken die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is.
Lexecon Mediation zorgt voor een evenwichtige behandeling van het geschil en bevordert zoveel mogelijk dat iedere opdrachtgever op gelijkwaardige wijze aan bod komt.
Lexecon Mediation conformeert zich aan de in de branche gebruikelijke richtlijnen.

b. Opdrachten

Lexecon Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen.
Lexecon Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kan Lexecon Mediation zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Lexecon Mediation zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

c. Geheimhouding

Lexecon Mediation verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen tussen Lexecon Mediation en haar opdrachtgevers wordt besproken. Lexecon Mediation zal de in zodanige relatie verkregen informatie niet aan derden openbaren of voor andere doeleinden gebruiken dan de tussen Lexecon Mediation en opdrachtgevers overeengekomen doeleinden.
Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Lexecon Mediation als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Lexecon Mediation er niet voor instaan dat zij onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure niet gedwongen zal worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zal kunnen beroepen.

d. Onafhankelijkheid

Lexecon Mediation neemt geen mediation-opdrachten aan indien zij zelf een belang heeft bij het resultaat van de mediation.
Lexecon Mediation zal niet in een geschil optreden waarin hij een van de opdrachtgevers tevoren heeft geadviseerd. Het voorgaande is niet van toepassing indien zij alle opdrachtgevers haar positie heeft duidelijk gemaakt en opdrachtgevers haar desondanks verzoeken als mediator op te treden.
Bij de uitoefening van haar werkzaamheden zal de Lexecon Mediation zich niet laten leiden door buiten de mediation gelegen belangen.
Lexecon Mediation stelt zich onafhankelijk op.
Lexecon Mediation zal geen uitspraak doen over het geschil of een onderdeel daarvan, tenzij opdrachtgevers haar dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken.

e. Honorarium

Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is Lexecon Mediation gerechtigd de mediation op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
Lexecon Mediation bepaalt haar honorarium uitsluitend op uurbasis en onafhankelijk van het met de mediation te bereiken resultaat.
Lexecon Mediation mag de aanvang respectievelijk de voortgang van haar werkzaamheden afhankelijk stellen van het stellen van zekerheid door opdrachtgevers voor de voldoening van zijn declaratie.
Lexecon Mediation dient een duidelijk gespecificeerde declaratie in waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht en welke kosten waarvoor in rekening worden gebracht.
Indien een afspraak met de mediator niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

[versie december 2007, 1.1]

home